Kultur, sport og fritid under samme tag

Nytænkning i byliv og i fritidsliv. Fremtidens købsteder med egen kultur og handel svinder kraftigt pga. øget internethandel. 80 % er væk om 20 år. Vinderbyerne bliver de, der skaber oplevelser.

FritidsByen – et unikt integreret byggeri i en almennyttig fond – giver den øvrige by et blomstrende kultur- og handelsliv. Det sikrer byens fremtid som et levende og attraktivt sted, folk opsøger. Det er den ultimative portal for mange varierede indendørsaktiviteter for alle borgere. Arkitektur og funktionalitet etablerer et unikt fællesskab for brugere og frivillige – og kan tilpasses deres og lokalsamfundets behov.

Tænker man sig om, kan det oven i købet lade sig gøre med en udgiftsneutral løsning for kommunen i både anlæg og drift.

“Hvor der er mennesker, kommer der mennesker”

Et lyst og åbent gågademiljø

Tre rum til aktiviteter. FritidsByen har tre aktivitetsrum. Faciliteterne bruges til foreningsaktiviteter typisk med faste rammer. Gågaden bruges til de nyere “street” aktiviteter for unge, der vil komme og gå “som det passer dem”. De nære udendørsarealer bruges af alle borgere som mødepunkt for aktiviteter.

FritidsByens omdrejningspunkt er en overdækket gågade med en række større faciliteter på hver side i forskudte facadeplan. Faciliteterne bindes i gågaden sammen af pladser med café, legeplads for de små, bytrapper til skater, klatrevæg, rulleskøjtning mv. Denne udformning skaber mange byrum i tilknytning til faciliteterne og muliggør udfoldelse af vidt forskellige aktiviteter for alle aldersklasser.

Nysgerrighed og lyst til deltagelse

Nysgerrighed og lyst. Alle faciliteter har synlige aktiviteter, der styrker nysgerrighed og lyst til at deltage. Over alt mødes man af lyse og venlige haller med sidde- eller tilskuerpladser, så man altid kan overvære sine børn eller pårørende udfolde sig.

Ved de to største faciliteter – hallen og koncertteatret – danner et stort torv rammen om det sociale liv ved arrangementerne – både før, under og efter. Torvets café får tilknyttet klub- og konferencefaciliteter, som brugerne og det lokale erhvervsliv kan benytte. Gangbroer forbinder de faciliteter, der har aktiviteter i mere end ét plan – ud over en funktionel og arkitektonisk værdi fungerer de også som brandvej.

Selvforsynende med energi

Selvbærende energi. Byggeriet er åbent lyst og indbydende og overdækket af hævet, skrånende glastag med gennemsigtige solceller med stor og positiv effekt på energiforbruget. Alle kunstens regler bruges med selvbærende løsninger for vand-genindvinding, varmegenbrug, varmepumper mv.

Byggeriet er helt fra starten selvforsynende med energi og får stor gavn af, at teknologien er i rivende udvikling. Når der allerede i planlægningen projekteres med de rigtige miljøløsninger, vil det prismæssigt koste minimalt ekstra at tænke disse miljøløsninger ind. Besparelser på energiforbruget er så store, at det har væsentlig positiv indvirkning på byggeriets driftsomkostninger – direkte til gavn for brugerne.

Kvalitet i priseffektive løsninger

Udvidelser og fremtidssikring. Byen er modulopbygget, med individuel tilpasning og sammenbinding af faciliteterne. Med lysindfald, materialevalg og indretning kredses om samspil, sociale rum, vedvarende energiløsninger og praktiske detaljer, der gør stedet behageligt for brugere og besøgende.

Den store fordel ved modulbyggeri i en gågade er, at byggeriets ene halvdel kan opføres i en afsluttet løsning. Senere udvides gågaden i flere faciliteter, når behovene opstår og midler via aktiviteter er sparet op til det. Byggeriet er derfor fremtidssikret for nye generationer, der vil tilføje aktiviteter. Etablering fra starten af et potentiale for egenindtjening er derfor helt central for nye udviklingstiltag.

“Faciliteter er intet uden socialt indhold”

NYE KRAV TIL DET MODERNE SAMFUNDS FÆLLESSKABER

Mange oplevelser

Multianvendelighed er nøgleordet for faciliteternes udnyttelse. Hver facilitet bør efterleve princippet om at indeholde mindst tre forskellige aktivitetsområder. Det sikrer, at mange mennesker kan have mange forskellige oplevelser samme sted. Nyeste idrætspsykologi tyder på, at mennesker opsøger fællesskaber ...

Et stærkt maskinrum

Moderne faciliteters fokus er på steder for social sammenkomst. De er maskinrum for alle aktiviteter. For dagligdags aktiviteter er café, klublokaler og fælles aktivitetsarealer samlingspunkter for foreningernes arrangementer med basis for egen indtjening og drift. Kun ved etablering ...

Selvbærende økonomi

Selvbærende og tilpasningsdygtig økonomi er fremtidens nøgleord for faciliteterne. Det er nødvendigt at betragte fritids-, kultur og idrætsfaciliteter som enheder med egenindtjening – og som basis for foreningernes indtjening og økonomi. Idræt, sundhed og kultur udgør et marked, ...

En ny frivilligkultur

Fritidsforeninger kræver et stort lokalt engagement blandt brugerne med frivilligt foreningsarbejde. Lovgivningens krav til økonomi, fødevaresikkerhed, pædagogik og uddannelse er alle forhold, der kompliceres løbende og dræner de frivillige for energi, hvis de ikke får særlige vilkår. En ...

Udvidet socialt ansvar

Store moderne faciliteter bliver fremover samlingspunkter for udvidet socialt ansvar i de aktiviteter, der tilbydes. To områder får særlig opmærksomhed fremover – handicappede og socialøkonomiske virksomheder: En del af aktiviteterne rettes mod indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner og ...

Erhvervslivets engagement

En moderne byøkonomi involverer erhvervslivets deltagelse omkring gensidige økonomiske fordele for byen, erhvervslivet og faciliteterne. FritidsByen skal bidrage til omsætningsforøgelse med events og oplevelser i tilknytning til det lokale handelsliv. Den er platform for lokal vækst til sikring ...

NYE ORGANISATIONS- OG ØKONOMIPRINCIPPER

Oplevelsesøkonomi. Fremtidens vinderbyer bygger på oplevelsesøkonomi i tæt samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreningsliv og institutioner med topmoderne fritidsfaciliteter. Tidligere byggede og drev kommunerne pr. automatik faciliteterne, men med øgede krav til deres funktion, kvalitet og størrelse er dette ændret. Samtidig med at kommunale udgifter på andre områder lægger beslag på økonomien.

Stadig flere lokalsamfund kommer til at anvende en mere hensigtsmæssig organisering og andre økonomiske styringsprincipper, der belaster den kommunale økonomi langt mindre og bedre sætter byens aktører centrum.

Resilient organisering. Fremtidens vinderbyer er resiliente / tilpasningsdygtige og af-intensiverer finansieringen af deres institutioner på flere kilder og gør sig mindre sårbare via modulopbygning af deres velfærdsstruktur på flere ejerformer. De samskaber hele lokalsamfundets økonomiske og sociale grundlag og tager selv vare på deres egen udvikling og trivsel med mindst mulig statslig eller anden støtte.

Moderne fritidsfaciliteter har derfor en række temaer, som byråd og lokale beslutningstagere skal tage stilling til:

Selvbærende økonomi – kommunal økonomi aflastes via placering af fritidsfaciliteter i almennyttig fond eller selvejende institution, der fuldt ud selv genererer egenindtjening til drift og reinvestering i nye faciliteter jf. fondens formål.

Helhed og sammenhængskraft – en varieret sammensætning af socialt samlingspunkt og fritidsfaciliteter giver en funktionel og økonomisk helhed under forudsætning af, at der ikke botaniseres i faciliteternes stordriftsfordele af tredjepartsaktører.

Stordriftsfordele – med baggrund i byrådets politik laves multipelt anvendelige aktivitetstyper for idræt, sundhed og læring for mange aldersgrupper i samme faciliteter med høj anvendelsesgrad spredt på hele dagen.

Udgiftsneutral i anlæg – kommunalt anlægstilskud, garanti eller deponering undgås eller minimeres kraftigt ved rette kontraktforudsætninger.

Udgiftsneutral i drift – egenindtjening sikres ved egne aktiviteter og overenskomst for fritidsopgavernes placering i en almennyttig fond modsvares af kommunal effektivisering.

Frivilligkorps i netværk – frivilligt arbejde med baggrund i faglighed og i samarbejde med relevante kulturorganisationer og erhvervsorganisationer, der kan bakke op og levere fagligt input.

Organisation login // Finansiering login // Drift login // Kommune login // Forening og bruger login

© Illustrationer på denne webside må gengives efter aftale med Rambøll og FritidsByen. Kontakt Preben Moeslund på 20 46 62 74